Odlewnia Kutno uzyskała 6 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych

Przedmiotem Projektu jest opracowanie in­nowacji procesowej w postaci zintegrowanej technologii obróbki mechanicznej cienkościen­nych odlewów żeliwnych o skomplikowanym kształcie i rozwiniętej powierzchni, wspartej za­awansowanymi technikami kontroli jakości.

Nastąpi to poprzez realizację badań przemy­słowych i eksperymentalnych prac rozwojo­wych z zakresu metalurgii i odlewnictwa, ob­róbki skrawaniem, automatyzacji procesów, metod i technik kontroli jakości oraz kompu­terowych systemów eksperckich opartych o wykorzystanie elementów AI. Finalnym efektem realizacji zaplanowanych prac B+R będzie kom­pletny i zweryfikowany proces technologiczny obejmujący etapy wstępnej kontroli jakości odlewów surowych, kompleksowo nadzoro­wanej i monitorowanej obróbki mechanicznej komponentów żeliwnych wraz z recyklingiem odpadów oraz ich finalnej inspekcji wymiaro­wej. Główny rezultat projektu zaspokoi potrzeby związane z obecnie wykorzystywanymi i plano­wanymi do zastosowania w praktyce produk­cyjnej technologiami. Ponadto, technologie te stanowią odpowiedź na potrzeby rynkowe ar­tykułowane przez branżę motoryzacyjną oraz producentów pojazdów i maszyn specjalnych – umożliwią one bowiem realizację produkcji skomplikowanych geometrycznie i cienko­ściennych odlewów żeliwnych, wytwarzanych z żeliwa szarego i sferoidalnego na drodze odle­wania do form bentonitowych oraz późniejszej obróbki mechanicznej, połączonej z kontrolą jakości, co w pełni zamknie cykl wytwarzania. Więcej